top of page

Betaalvoorwaarden

 • Alle prijzen zijn in Euro's (€). Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat dit niet is inbegrepen.

 • Volledige betaling wordt verwacht op het moment van de afspraak en kan contant of met een creditcard/bankpas worden gedaan. 

 • Op basis van de door partijen overeengekomen tarieven wordt een factuur gemaakt met eventuele onbetaalde afspraken bij aanvang van de dienstverlening.

 • De factuur wordt binnen 24 uur na de afspraak aan de patiënt bezorgd. De patiënt kan deze factuur gebruiken om terugbetaling te vragen aan zijn verzekeringsmaatschappij. 

 • In sommige situaties kan de patiënt de mogelijkheid krijgen om na de behandeling te betalen, binnen 14 dagen na factuurdatum. Dit is alleen toegestaan naar goeddunken van de aanbieder. Indien de patiënt niet binnen 14 dagen na factuurdatum betaalt, is de patiënt in verzuim (geen ingebrekestelling vereist). De zorgaanbieder is gerechtigd haar verplichtingen tot dienstverlening op te schorten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken. De zorgaanbieder stelt de patiënte tijdig op de hoogte van de schorsing van haar dienstverlening. Over het openstaande bedrag is de patiënt met ingang van voornoemde datum de wettelijke rente verschuldigd. Bovendien is de patiënt aansprakelijk voor alle kosten in verband met incasso, inclusief (maar niet beperkt tot): juridische kosten en incassobureaus. Deze kosten worden bepaald volgens de geldende of gebruikelijke tarieven.

 • Partijen kunnen schriftelijk gestructureerde betalingen overeenkomen.

 • De zorgaanbieder heeft het recht om de tarieven jaarlijks te verhogen.

Wanneer u mij bezoekt bij Praktijk Acupunctuur, loopt de facturatie via Infomedics. Het volgende is van toepassing Betalingsvoorwaarden voor Infomedics zijn van toepassing:


In opdracht van ons verstuurt en geïncasseerd Infomedics rekeningen voor de zorg die u heeft gehad. Infomedics voldoet aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.
Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening van Infomedics?
•    Infomedics mag, als dit mogelijk is, uw rekening declareren door uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.
•    Infomedics verwacht dat u de rekening afhankelijk is van de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.
•    Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat een gedetailleerde inestelling vereist is. Omdat u het stiekem vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u de rekening gedeeltelijk te voldoen krijgt, binnen 15 dagen nadat u deze heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze vastgestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.
•    Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en uiteindelijk op het kleinste bedrag van uw rekening.
•    Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of u zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw overweging uiteindelijk nog steeds moet worden betaald. Uw betalingsverplichting kan niet worden opgeschort.

 

Afspraak annuleren

Over het algemeen gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 • Annuleringmeer dan 48 uur ervoorde geplande afspraak:patiënt is geen kosten verschuldigd;

 • Annulering24-48 uur ervoorde geplande afspraak: patiënt wordt in rekening gebrachtannuleringskosten van €25.

 • Annuleringminder dan 24 uur ervoorde geplande afspraakof no-shows: de patiënt zal zijnaansprakelijk voor 100% korting op de vergoeding.

 • De zorgaanbieder heeft het recht om redelijke wijzigingen aan te brengen in een geplande afspraak.

 • Eventuele wijzigingen in dit beleid (bijvoorbeeld als gevolg van een Corona-infectie) zullen op de website worden vermeld.

Bezoek alstublieftwww.praktijkacupunctuur.nlvoor annuleringsvoorwaarden op die locatie.

bottom of page